top of page

İZEK - S.S. İZMİR EĞİTİM KOOPERATİFİ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İrade Beyanı

Cinsiyet, kadın ve erkek arasındaki doğal, biyolojik farklılıklara işaret ederken, toplumsal cinsiyet ise toplum tarafından verilen erkeklik ve kadınlık hakkında kültürel görüşleri, imajlar ve beklentilerle yapılanmıştır. Toplumsal cinsiyet normları, özelde kadınların ve kız çocuklarının genelde ise tüm toplumun sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel alanlarda ilerlemesini engelleyen kalıp yargılar bütünüdür. Pratik uygulama alanlarında ise kadınların ve kız çocuklarının haklara erişimini engelleyen sınırlayıcı ve ayrımcı politikalara sebebiyet vermektedir.

 

İZEK yaşam boyu öğrenme bilinciyle; her yaş grubundan bireyin şimdiki ve gelecekteki temel eğitim ihtiyaçlarını işbirliği ile karşılayarak, yaşam becerileri gelişmiş bilinçli bir toplumun oluşturulmasına çalışan ve “yaşam boyu öğrenme” vizyonu ile her yaş grubundan bireyi hedefleyen bir kooperatiftir. Yaşamın her alanında kadınların, kız çocuklarının ve LGBTİ+ bireylerin katılımının arttırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile farkındalığın artırılmasını hedeflemektedir. Öncelikle tüm  İzek ortaklarıyla olmak üzere temasta bulunduğumuz tüm bireylerle bu odakta çalışmalarımızı devam ettirmeyi  hedeflemekteyiz.

İZEK bu politika belgesiyle, amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışma ve yaşam alanlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini ilke edinir ve biyolojik temelli cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele etmeyi kabul eder.

İZEK toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yönetim kurulu ve ortaklar olarak temasta bulunduğu tüm bireylerle, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesiyle ilişki kurar. Toplumsal cinsiyet perspektifini bir politika belgesine dönüştürerek, toplumsal bağlamda geliştirilen cinsiyet temelli ayrımcılığı önleme ve olası ihlal durumunda ise gerekli önlem ve müdahale yöntemleri geliştirmeyi hedefler. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalığın artırılmasına destek olmaktır.

Bu belge, salt toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için değil aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışma ve yaşam alanlarımızda uygulamak için oluşturulmuştur.

Etkileşim içinde olduğu gruplardan, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimine katılmaları ve bu ilkeleri benimsemeleri beklenir. Her türlü eril şiddet, taciz, istismar gibi fiillerde bulunan, adı bu olaylarla ilgili resmi kayıtlarda veya beyanlarda geçen kişiler İZEK’in hiçbir faaliyet alanında yer alamaz. Faaliyetler esnasında ortaya çıkabilecek her türlü eril şiddet, taciz, istismar gibi fiillerin gerçekleşmiş olduğunun netleşmesi durumunda, fiili gerçekleştiren kişi veya kişiler ortaklıktan  uzaklaştırılır.

Kurum içinde toplumsal cinsiyet kalıplarını pekiştiren rol dağılımlarından uzak durulur (Söz gelimi; yapılan toplantılarda ikram vb. kadınların organize etmesinin beklenmesi, küçük yaşta çocuğu olan ortakların faaliyetlere katılımını mümkün kılacak kolaylaştırıcı önlemler alınması gibi).

 

Kurum İçi Faaliyetler

Atölyelerde ve kooperatif etkinliklerine katılımda faydalanıcıları cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine göre ayrıştırma yapmaz ve ayrıştırıcı dil/üsluptan uzak durur. Çalışmalar planlanırken toplumsal cinsiyet eşitliği normlarına/kurallarına ve diline uygun içerikler geliştirilerek planlamalar yapılır. Etkinliklere katılacak faydalanıcılar belirlenirken kadınlar ve kız çocuklarına öncelik sağlar ve eşitliği temel ilke olarak benimsenir. Kooperatif bünyesinde yapılacak toplantı, eğitim, etkinlik … saatlerinin, anneler ve kadınlar gözetilerek planlanması sağlanır.

Sosyal medya hesapları TCE duyarlılığı açısından belli periyotlarla gözden geçirilir.

Yapılacak atölyelerde oluşturulacak TCE Komisyonu tarafından izlem ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Aynı komisyonun üyeleri oluşturulmuş kısa bir metin üzerinden düzenlenen faaliyetlere katılım gösterdiklerinde duyarlılık vurgusu yapan katkılar sunarlar. Bu komisyon ayrıca kurum içi dil ve üsluptaki farkındalık ve değişim için çalışmalar yapar. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar üzerinden TCE Eğitim Kiti oluşturulup tüm ortakların/faydalanıcıların temin etmesi sağlanır.

Kadınların yönettiği atölyelerin desteklenmesi öncelenir. Kadın atölyecilerden YK Onayı olmak kaydıyla İZEK payı düşürülebilir. Atölye planlama ve yürütme organizasyonlarında erkek kotası konulabilir (örn. (%... fazla erkek olmamalı gibi).

 

Yaptırım Ve Eylemsellik

Belli aralıklarda yapılacak eğitimlerle bilgilendirme, özel konulu toplantılarla farkındalık çalışmaları yapılır. Bu odakta film ve okuma günleri planlanabilir

TCE uyumlu davranmayan ortaklarımıza yönelik yaptırım yollarının araştırılması sağlanır.

TCE ile ilgili faaliyetlere maddi kaynak ayrılması öncelenir,

Proje aidat konusunda pozitif ayrımcılık yapılabilir.

bottom of page