top of page

İlkeler - Değerler

“İlkelere dayalı işletmecilik”

İZEK - İzmir Eğitim Kooperatifi, çalışmalarında esas alacağı “ilke ve değerler”i ismindeki 3 başlığa göre gruplandırır.

A) İZMİR

A.1. Merkezi İzmir olan İZEK, yerelde sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alır. “Küresel düşün, yerel hareket et” (küyerel) ilkesini benimser. 

A.2. Yerel kurumlar ile işbirliğini önemser. 

  • İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Vizyon-Misyon, Temel Değerler ve stratejik planlarını destekleyecek işbirlikleri geliştirir.

  • Belediyeler: Sosyal ve Kültürel belediyecilik yaklaşımı ile yürüttükleri eğitim faaliyetleri için işbirlikleri geliştirir.

  • STK’lar: Ortak amaç ve hedefler doğrultusunda dernekler, vakıflar, kooperatifler, odalar ve platformlar ile işbirlikleri geliştirir.

  • Üniversiteler ve Eğitim Kurumları: Eğitim Bilimleri başta olmak üzere yaşam boyu öğrenme ve mesleki eğitim odağında  işbirlikleri geliştirir ve faaliyetler  yürütür.

A.3. İzmir odak noktası olsa da; İzmir’i çevresinden bağımsız olarak görmeyip, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri geliştirir ve faaliyetler  yürütür.

A.4. İzmir’in kalkınması için “eğitim”i stratejik bir araç olarak tanımlar ve buna bağlı olarak Kalkınma Ajansı ve ilgili diğer kurumlar ile işbirlikleri geliştirir. 

A.5. İzmir’in ve ülkemizin, evrensel eğitim göstergelerine göre başarılı olması ve üst sıralara gelmesi için çalışır.

B) EĞİTİM

B.1. İZEK ortakları, eğitim alanında faaliyet göstermenin ahlaki bilinci ile hareket eder (iyi örnek olma, sevgi/saygılı olma, anlayışlı/hoşgörülü olma, adaletli olma, kendini sürekli geliştirme) ve bunun ortaklık koşullarından birisi olduğunu kabul ederler.

B.2. MEB’in  Eğitim-Öğretim Hizmeti Verenler İçin Mesleki Etik İlkeler’ini benimser ve gözetir.

B.3. "Geleceğin güvencesi sağlam temellere  dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır." ve “Benim manevî mirasım, ilim ve akıldır.” diyen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolu, Gençliğe Hitabesini ve Bursa Nutku’nu benimser ve gözetir. 

B.4. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi başta olmak üzere başlıca tüm insan hakları belgelerinin tanımladığı üzere; eğitimi bir insan hakkı olarak tanımlar ve bu hakkın savunuculuğu ve yürütücülüğü için çalışır.

[ Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi(1948, Madde 26), BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Anlaşması(1996, Madde 13-14), BM Çocuk Hakları Anlaşması(1989, 28-29), Eğitimde Ayrımcılıkla Mücadele Sözleşmesi, Avrupa Temel Hak ve Özgürlükler Sözleşmesi (1-Nolu Ek protokol,1952,2) ]

B.5. Hak-Temelli Eğitim anlayışını benimser ve gözetir. Avrupa İnsan Hakları Eğitim Sistemleri raporuna göre, hak-temelli bir eğitim; eşitlik, katılımcılık ve kapsayıcılığın yanında uyuşmazlıkları engellemeyi ve çözmeyi sağlar. Kısacası Hak-temelli eğitim, herkesin haklarının saygı duyulduğu, korunduğu ve sağlandığı bir toplumu inşa etmenin en etkin aracı olarak kabul edilir. (OSCE, Council of Europe, UNHCR ve UNESCO, 2008,7).

B.6. İZEK, tüm faaliyetlerinde diğer hak temelli başlıkları, İklim Değişikliğini, Çevre Bilincini,  Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini gözetir ve bu başlıklara yönelik faaliyetler yürütür.

C) KOOPERATİF

İZEK, Uluslararası Kooperatifler Birliğince kabul edilen evrensel kooperatifçilik ilke ve değerlerini benimser ve uygular.

https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity

 

1.Gönüllü ve açık üyelik

İZEK, ana sözleşmemizi, vizyon-misyon-ilkelerimizi, çalışma yönetmeliklerimizi kabul eden (onaylayan) herkese açıktır. Serbest giriş ve çıkış ilkesi uygulanır. Kişinin ortak olmasında ve sonrasında kendi isteği ile ortaklıktan çıkmasında zorluk çıkarılmaz, engellenemez, kolaylık sağlanır.

 

2.Ortakların demokratik kontrolü

Kooperatif sadece Yönetim Kurulu tarafından yönetilmez. Ortakların olabildiğince yönetime katılması sağlanır. Ortakların demokratik kontrolü yapabilmelerine yönelik gerekli şeffaflık sağlanır, ortakların fikir/önerileri ile istek/sorun/ihtiyaçları dikkate alınır. Somut olarak; YK tüm verilerini (karar defteri, kasa defteri, vs.) G-Drive alanında tüm ortaklarının erişebileceği şekilde tutar. Ortaklar YK toplantılarına katılabilirler. Ortakların tüm yazılı soruları en kısa sürede cevaplanır.

 

3.Ortakların ekonomik katılımı

Ortaklar, kooperatifin hedeflerine/faaliyetlerine gerekli desteği sunmak zorundadırlar. Kooperatiften fayda elde etmek isteyen ortakların, öncelikle bir fayda sunmaları gerekmektedir. Bu sorumluluklar ortağın koşullarına göre değişebilir; bazı ortaklarda maddi destek (aidat, ödenti, bağış) olabilirken, bazı ortaklarda emek/iş desteği olabilmektedir. Ortaklar, kooperatif içerisinde Çalışma Yönetmeliğinde belirlenen kurallara göre sosyal girişimler gerçekleştirebilirler. Kooperatifi geliştirecek faaliyetlerdeki emekler TÜP (Tasarım-Üretim-Pazarlama) kategorilerine göre bütçelendirilirler.

 

4.Özerklik ve bağımsızlık

Kooperatifimiz, siyasi, dini, etnik, vb. gibi her türlü görüş ve düşünceye karşı ayrım gözetmeksizin eşit mesafede durur. Kamu ile geliştireceği işbirliklerinde de özerkliğine dikkat eder. Sermayenin ve  gücün; dikey yapılanma ile bir azınlığın elinde olmasına karşın, yatay yapılanma ile olabildiğince tabana yayılmasına çalışır. Tüm faaliyetlerinde “hak ve adalet”i temel alarak, bunu aynı zamanda bağımsızlığının yapı taşı olarak konumlandırır.

 

5.Eğitim, öğretim ve bilgilendirme

Kooperatif ortakları, ilgili kurulları, girişimci ortakları; kooperatif içinde sürekli bir öğrenme sürecinde olmak zorundadırlar. Bu kapsamda ortaklar, kooperatifin düzenleyeceği eğitimlere düzenli/sürekli olarak katılmak zorundadırlar. İZEK, buna yönelik; İzmir, Eğitim ve Kooperatif konularında ortaklarının sürekli öğrenmesini sağlayacak eğitimler planlar.

 

6.Kooperatifler arası işbirliği

Kooperatifimiz, diğer kooperatifler ile işbirlikleri geliştirmeyi, sözkonusu kooperatiflere ortak olmayı ve onları ortak almayı stratejik hedef olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda diğer kooperatifler ile de ortak faaliyetler planlar.

 

7.Topluma karşı sorumluluk

Kooperatifimiz, ekonomik faaliyetlerini yürütürken, kuruluş manifestosunda da altı çizilen; “eğitimde fırsat eşitliği”,“nitelikli eğitim hakkı”, “öğretmenler/eğitimciler için daha iyi koşullar” ve “toplumsal dönüşüm için yaşam boyu öğrenme” başlıklarındaki toplumsal sorunları çözmeyi görev edinir. Somut olarak; ücretli her eğitim çalışmasında %25 dezavantajlı kontenjanı, dezavantajlı bölgelerde ücretsiz eğitimler, paneller ve savunuculuk çalışmaları gibi faaliyetleri yürütür.

“Değer temelli işletmecilik”

Değerler

1. Yardımlaşma

2. Sorumluluk

3. Demokrasi

4. Adalet

5. Eşitlik

6. Dürüstlük

7. Dayanışma

Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi için yol gösterici prensiplerden oluşmaktadır. "Eşitlik İş Demektir" altbaşlığı ile de tanınan ilkeler, şirketlerin, kadın-erkek eşitliğine verdiği önemin, başarılarına yaptığı katkının altını çizmekte; bunları da, gerçek hayattaki iş deneyimleri ve tüm dünyadan "en iyi uygulama" örnekleriyle desteklemektedir. İlkeler, iyi bir kurumsal vatandaş olmanın gerektirdiği doğru cinsiyet politikalarını, Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni ve sürdürülebilir büyümede şirketlerin rollerini anlatmaktadırlar. "Kadını Güçlendirme İlkeleri," BM Kadın Ajansı ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ortak çalışmaları sonucu tasarlanmıştır. İlkeler, bir sene boyunca uluslararası, çok katılımlı bir danışma sürecinde geliştirilmiş ve 2010 Dünya Kadınlar Günü'nde açıklanmıştır.

İZEK, 2020 yılında genel kurulda oy birliği ile alınan karar ile ilkelerini ve yönetmeliklerini güncellemiştir. Bu ilkeler kapsamında aşağıdaki Kadını Güçlendirme İlkelerini onaylayan İZEK, aynı zamanda cinsiyet eşitliğini ve ilkeleri yaygınlaştırmaya, farkındalık sağlamaya ve davranış değişikliğine yönelik öncü eğitimler, atölyeler ve etkinlikler düzenlemektedir.

1. Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik oluşturulması,
2. İşte kadınlara ve erkeklere adil bir şekilde muamele edilmesi – insan hakları ve ayrıcılık yapılmaması ilkesine saygı gösterilmesi ve desteklenmesi,
3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması,
4. Kadınlar için eğitim, mesleki eğitim ve kariyer gelişiminin teşvik edilmesi,
5. Kadınları güçlendiren; girişim geliştirme, tedarik zinciri ve pazarlama uygulamalarının benimsenmesi,
6. Toplumsal girişimler ve savunma yoluyla eşitliğin geliştirilmesi,
7. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gelişmelerin ölçülmesi ve kamuoyuna açık olacak şekilde raporlanması.

 

İZEK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlkeleri Belgesi için tıklayınız... >>>

https://www.izmiregitimkoop.org/cinsiyetesitligi 

bottom of page